Kerf measurement

Kerf measurement

Created By:

Created On:

Thursday, June 26, 2014 - 13:29

Description:

Når man skærer på lasercutteren, er det nogle gange nødvendigt at laserens kerf dvs. tykkelsen af det den brænder væk f.eks. når man skal lave en tabbed box.

Kerf'en afhænger af laserens fokus og materiales egenskaber.

Her er en metode til at måle og beregne kerf'en.

1. Man laver en rektangel og inde i den laver man yderligere ni små rektangler, der ligger i forlængelsen af hinanden. Det kan f.eks. gøres ved at lave to vandrette streger(paths) og så forbinder dem med ni lodrette streger.
2. Sørg for at rektanglen og stregerne har en "stroke width" på 0,01 mm i "stroke style" og sæt "stroke paint" til sort.
3. Nu vil laseren skære den store og de små rektangler ud.
4. Når det er sket måler man længden af hullet, hvor de ni små rektangler var og trækker længden af de ni små rektangler fra.
5. Summen dividerer man med 10, da laseren har skåret lodret ti gange og resultatet er så kerf'en på laseren når den skærer i det aktuelle materiale.

Mit regnestykke så således ud.
45,13mm - 43,95mm = 1,18mm divider med 10 = 0,118mm

----------------------------------------------------------------------------------

When you cut with the lasercutter, it is sometimes necessary to know the kerf ie. the thickness of the material the laser burns away. For instance when making a tabbed box.

The kerf depends on the laser's focus and properties of the material.

Here follows one method on how to measure and calculate the kerf.

1. Draw a rectangle and inside it make another nine small rectangles which lies in extension of each other. It may for example be done by making two horizontal lines (paths) and then connect them with nine vertical lines.
2. Make sure the rectangle and the lines have a "stroke width" of 0.01 mm in the "stroke style" and set "stroke paint" to black.
3. Now the laser will cut the large and the small rectangles.
4. Once this is done, you measure the length of the hole where the nine small rectangles were, and then subtract the length of the nine small rectangles from it.
5. The sum of it divide by 10, since the laser has cut vertically ten times, is the result and is so the kerf on the laser when it cuts into the current material.

My calculation was as follows.
45.13 mm - 43.95 mm = 1.18 mm divide by 10 = 0.118 mm